Đạo Sinh: Chướng ngại lớn nhất của thành tựu giác ngộ

Có 2 hạng bồ-tát trên Bồ-tát đạo: bồ-tát đã thành & bồ-tát chưa thành.

“Đã thành” chỉ cho các bồ-tát đã thành tựu giác ngộ viên mãn nhưng từ chối nhập vô dư niết-bàn và sẵn sàng thị hiện để cứu độ chúng sinh dưới bất kỳ hình tướng nào được chúng sinh mong cầu. Đó là các bồ-tát Quán Thế Âm, Địa Tạng, v.v.
“Chưa thành” chỉ cho các bồ-tát sơ phát tâm hoặc đang trải qua một trong các giai vị của Thập địa. Vì chưa thành tựu giác ngộ nên hạng bồ-tát này chưa đủ năng lực để cứu độ bất cứ chúng sinh nào cả, mà chỉ đang “mượn” chúng sinh làm môi trường tu tập.

Chướng ngại lớn nhất của thành tựu giác ngộ là chấp ngãngã sở. Vì thế, nếu thấy rằng mình đang cứu độ những chúng sinh nào đó, đang sở hữu những công đức nào đó, thì tự thân hành giả đã phản bội lại con đường mình đã chọn.

Leave a Reply