1 thought on “Thích Tuệ Sỹ: Tính Khế Lý và Khế Cơ trong Kinh Kim Cang

Leave a Reply

%d bloggers like this: