Thích Nhất Hạnh/Hoàng Ngọc Trâm chuyển ngữ: “Phép màu của lòng Từ Bi”

One compassionate word, action or thought can reduce another person’s suffering and bring him joy. One word can give comfort and confidence, destroy doubt, help someone avoid a mistake, reconcile a conflict, or open the door to liberation. One action can save a person’s life or help him take advantage of a rare opportunity. One thought can do the same, because thoughts always led to words and actions. With compassion in our heart, every thought, word and deed can bring about a miracle.

Một lời nói, hành động hoặc suy nghĩ từ bi có thể làm giảm sự đau khổ của người khác và mang lại cho ai đó niềm vui. Một lời nói có thể mang lại sự thoải mái và tự tin, tiêu diệt sự nghi ngờ, giúp ai đó tránh một sai lầm, hòa giải một cuộc xung đột hoặc mở ra cánh cửa của tự do. Một hành động có thể cứu sống một người hoặc giúp ai đó tận dụng cơ hội hiếm có. Một ý nghĩ có thể làm như vậy, bởi vì những suy nghĩ luôn dẫn đến những lời nói và hành động. Với lòng từ bi trong trái tim của chúng ta, mọi suy nghĩ, lời nói và hành động có thể mang lại một phép màu.

– Thích Nhất Hạnh
– Chuyển ngữ: Ngoc-Tram Hoang

Leave a Reply