The Conversation | Academic rigor, journalistic flair: 5 Buddhist teachings that can help you deal with coronavirus anxiety

TU THƯ SEN TRẮNG LƯỢC THUẬT: Không thể tránh né sự thật, Covid-19 là nỗi sợ hãi lo lắng thường trực của tất cả chúng ta hiện nay. Mặc dù trước đây, nhân loại cũng từng phải đương đầu với những trận dịch bịnh nan giải như vậy. Nhiều nơi trên thế giới, các thiền…

Thích Nhất Hạnh: Từ Bi Là Hành Động | Trích “Trái tim của Bụt – Bài 23: Tu tập từ quán”

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh | Ảnh: Làng Mai Gởi tâm Từ bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, … có thể chúng ta chưa hiểu được nỗi khổ, và niềm đau. Tâm Từ và tâm Bi làm phát sinh những nguồn năng lượng. Phải thực tập quán chiếu, phải…