Mindful magazine

Mindful magazine What is mindfulness? Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by what’s going on around us. While mindfulness is something we all naturally possess, it’s more readily available to us when we practice on a…

Nguyên Giác: Để Ngộ Tông Chỉ Phật

Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải (Ảnh: Sen Trắng) Bài viết này để trả lời một câu hỏi: Làm thế nào để ngộ? Ngộ đây là ngộ tông chỉ Thiền, tức ngộ tông chỉ Phật. Người viết không dám trả lời minh bạch, vi bản thân tu và học đều chưa sâu, nơi đây…