Phân Ưu: Huynh Trưởng Ðồng Phước Nguyễn Văn Thắng

PHÂN ƯU Nhận Được Tin Buồn Thân Phụ của các Cựu Đoành Sinh/Huynh Trưởng GĐPT Long Hoa (Los Angeles): Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Anh Phi, Nguyễn Anh Phoa và Nguyễn Anh Khoa là: Huynh Trưởng ĐỒNG PHƯỚC NGUYỄN VĂN THẮNG Nguyên là Bác Gia Trưởng GĐPT LONG HOA, Chùa Việt…

Thích Thánh Minh: THƯ MỜI: Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH TỔNG VỤ CƯ SĨ-TỔNG VỤ PHÁP CHẾ COUNCIL OF MANAGEMENT CENTRAL OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  | Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009  —————- THƯ MỜI Họp Mặt Giới Trẻ Phật Giáo Kính gởi: – Chư Tôn Đức…

Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Phật Ðản PL. 2563 – 2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704 East “E” Street, Ontario, CA 91764 – U.S.A. – Tel & Fax: (909) 986-2433  —— THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL. 2563 – 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,…

Phe Bach, Ed.D. and Edward Bureau, Ph.D.: Three Intertwined Paths to Leading for Sustainable Peace

Phe Bach, Ed.D., Founder and CEO of C. Mindfulness LLC, Mira Loma High School, ILC, SJTA, SJUSD, California Teachers Association, USA.  Edward Bureau, Ph.D., Associate Clinical Professor (Retired), Drexel University, Philadelphia, PA, USA Residence in Cochranville, PA, USA Introduction Sustainable peace anchors itself in mindfulness of the present, the people, and the microcosms in which we exist. Rather…