Phân Ưu: Huynh Trưởng Ðồng Phước Nguyễn Văn Thắng


PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Thân Phụ của các Cựu Đoành Sinh/Huynh Trưởng GĐPT Long Hoa (Los Angeles):
Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Anh Phương,
Nguyễn Anh Phi, Nguyễn Anh Phoa và Nguyễn Anh Khoa là:

Huynh Trưởng ĐỒNG PHƯỚC NGUYỄN VĂN THẮNG
Nguyên là Bác Gia Trưởng GĐPT LONG HOA,
Chùa Việt Nam, Los Angeles
đã mãn phần ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Hong Kong

HƯỞNG THỌ 82 TUỔI

Toàn thể anh chị em Lam Viên Hoa Kỳ và biên tập viên Sen Trắng
đồng thành kính phân ưu.
Nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho Hương Linh Bác Ðồng Phước sớm siêu sinh Miền Cực Lạc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s