Phân Ưu: Huynh Trưởng Ðồng Phước Nguyễn Văn Thắng

PHÂN ƯU Nhận Được Tin Buồn Thân Phụ của các Cựu Đoành Sinh/Huynh Trưởng GĐPT Long Hoa (Los Angeles): Nguyễn Anh Linh, Nguyễn Anh Thy, Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Anh Phi, Nguyễn Anh Phoa và Nguyễn Anh Khoa là: Huynh Trưởng ĐỒNG PHƯỚC NGUYỄN VĂN THẮNG Nguyên là Bác Gia Trưởng GĐPT LONG HOA, Chùa Việt…