Thích Minh Đạt: Tăng Trưởng Nội Lực


Tăng trưởng nội lực là làm cho cái nội lực của chúng ta mỗi ngày mỗi phát triển, mỗi lớn mạnh hơn lên. Nội lực là gì? Nội lực là cái sức mạnh tiềm tàng bên trong của chúng ta. Sức mạnh ấy được sinh ra và được trưởng dưỡng bằng chất liệu của đạo pháp. Sức mạnh ấy do sự tu tập và thực hành chánh pháp mà có. Sức mạnh ấy phát ra…

Thích Minh Đạt: Tứ Vô Lượng Tâm


Hòa thượng Thích Minh Đạt, 2019 (Ảnh: Sen Trắng) Thưa toàn thể đại chúng, Lần Đản sanh này là lần thứ 2,634. Tính từ ngày đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề đến nay gần tròn 26 thế kỷ. Gần nửa thế kỷ hoằng pháp lợi sanh, chưa một lần dùng đến vũ lực, chưa hề có một cuộc thánh chiến nhân danh tôn giáo; do vậy,…