Thích Từ Lực: Thư Gởi Anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân | Ban Hàm Thụ Trại Vạn Hạnh


Thượng Tọa Thích Từ Lực tại Khóa huấn luyện Vạn Hạnh do BHDTƯ Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tại Trung Tâm Tu Học Thích Quảng Đức | Ảnh: Quảng Pháp   Nam Mô A Di Đà Phật, Thưa anh Quảng Quý (Huỳnh Kim Lân): Ban Hàm Thụ Trại Vạn…