1 thought on “Nguyên Siêu Trương Phán dịch Việt: Vai trò Tăng đoàn Phật giáo tại Bắc Mỹ, Những Thách Thức trong Tương Lai – Phần 1 | The Challenge of the Future: How Will the Sangha Fare in North American Buddhism?

Leave a Reply

%d bloggers like this: