1 thought on “Thích Phước An: Toàn Nhật Thiền sư – đưa tinh thần Phật giáo xuống cho triều đại Tây Sơn

Leave a Reply

%d bloggers like this: