Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Thơ Thiền Việt Nam, Một Con Đường Tiếp Cận Với Văn Hóa Trong Quá Khứ

Dòng thơ thiền Việt Nam khi suy gẫm về thân phận con người, lúc mô tả về phong cảnh của đất nước, cũng không thoát khỏi quy định của chức năng Phật giáo. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phật giáo đặt sự tồn vong của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Vì sự tồn vong của dân tộc có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của mỗi cá thể làm nên dân tộc đó. Phật giáo là một hiện tượng văn hóa nước ngoài,…

Trí Siêu và Tuệ Sỹ: Giới thiệu công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Tiếng Việt

Trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật có di giáo tối hậu cho các chúng đệ tử: “Pháp và Luật mà Ta đã thuyết và qui định, là Đạo Sư của các ngươi sau khi Ta diệt độ.” Phụng hành di giáo của đức Thế Tôn, các vị Trưởng lão A-la-hán đã thực hiện cuộc kiết tập lần thứ nhất tại thành Vương Xá, cùng hòa hiệp phúng tụng tất cả những điều đã được Phật giảng dạy trong…

Lê Mạnh Thát: Khương Tăng Hội

Trích trọn chương V, LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM – Từ Khởi Nguyên Đến Thời Lý Nam Đế của GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát Khương Tăng Hội ở Việt Nam Khương Tăng Hội và Trung Quốc Sự nghiệp phiên dịch và trước tác Cuộc đời và sự nghiệp của Khương Tăng Hội, ta hiểu…

Lê Mạnh Thát: Phật Giáo Việt Nam – Lời Giới Thiệu

Lời giới thiệu Phật giáo tuy là một hiện tượng văn hóa nước ngoài truyền vào nước ta, đã được nhân dân tiếp thu và vận dung vào đời sống dân tộc và đóng một vai trò lịch sử nhất định trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cho nên nghiên cứu lịch sử dân tộc không thể không nghiên cứu lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo Việt Nam đã trở thành một…