Master Cheng Yen | Nhã Luân thuật: Mùa Xuân và trái tim của một vị Bồ tát | The Heart of a Bodhisattva

Photo: Tzu Chi

Vào thời điểm mùa Xuân bắt đầu bốn mùa, vạn vật sinh sôi nảy nở; đất đai tràn đầy sức sống, cảm giác trong lành và mang lại sinh khí mới.

Trong lòng của một vị Bồ tát luôn luôn là mùa Xuân; một làn gió nhẹ thổi qua và một cơn mưa phùn của Pháp tưới tấm mảnh lên đất tâm.

Khi lần đầu ta tiên tiếp xúc với Giáo Pháp và trải qua khoảnh khắc của sự hiểu biết và tỉnh thức, chúng ta cảm thấy một cảm giác an lạc. Đây là một cuộc gặp gỡ với Phật tính của mình. Niềm vui này đến từ việc tiếp xúc đến Phật pháp bằng trọn vẹn trái tim của chúng ta. Một vị Vồ tát nắm bắt khoảnh khắc của niềm vui và Giáo pháp này để luôn gìn giữ.

Các vị Bồ tát hành động phù hợp với Chánh pháp, tấm lòng của họ rộng rãi và trong sáng. Khi họ nhìn, họ nhìn với trái tim thấu hiểu. Họ luôn tìm cách để giúp đỡ mọi người và giải quyết vấn đề. Ở mọi thời điểm, tâm trí của họ luôn rộng mở để học hỏi Giáo Pháp, từ bất kỳ ai mình gặp, trong bất kỳ việc gì mình làm. Khi họ giúp đỡ thành công một người, niềm vui tinh thần tràn ngập trong trái tim của họ. Nắng xuân vẫn luôn chiếu sâu vào trái tim của họ.

Và trái tim của họ rất lớn, bao dung tất cả những gì trên đời này. Đây là điều Phật giáo dạy — hãy mở rộng trái tim của chúng ta và đón nhận vũ trụ. Đức Phật nói với chúng ta rằng trái tim của chúng ta có thể tạo ra tất cả mọi thứ. Khi chúng ta nảy sinh những ý nghĩ bất thiện, chúng ta có thể tạo ra địa ngục. Mặt khác, nếu chúng ta nảy sinh những ý nghĩ lành mạnh, thì niết bàn có thể ở đây ngay bây giờ.

Các Phật tử tin rằng những gì xảy ra trong thế giới của chúng ta là kết quả của nghiệp mà tất cả chúng ta cùng tạo ra. Nếu nghiệp này là tiêu cực, kết quả sẽ bao gồm những thảm họa thiên nhiên mang lại đau khổ và buồn phiền. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ và làm điều tốt trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta có thể mang lại may mắn và phước lành cho nơi chúng ta đang chung sống.

Bồ tát biết rằng nếu con người có thể có tâm tốt và ý nghĩ tốt, họ có thể tạo ra nhiều phước lành. Bởi vì điều này, họ đảm nhận công việc truyền cảm hứng để mọi người làm điều tốt. Khi gặp gỡ người khác, họ cố gắng vươn tới lòng tốt trong trái tim mọi người và đánh thức tình yêu vị tha của họ dành cho người khác — Tình yêu vĩ đại, và sau đó hướng dẫn họ thể hiện tình yêu này bằng hành động.

Họ hiểu rằng để được hưởng những thành quả của phước lành, trước hết người ta phải gieo những hạt giống phước lành. Đó là lý do tại sao họ khuyến khích mọi người tạo phước lành bằng cách làm điều tốt cho người khác. Khi nhiều người đang làm điều tốt, nghiệp tốt của tập thể sẽ được xây dựng. Khi nghiệp tốt được tích lũy ngày càng nhiều, nó sẽ làm “pha loãng” nghiệp xấu tập thể hiện có. Bất hạnh sau đó được tiêu tan, và mọi người trải qua các phước lành.

Tấm lòng của vị bồ tát đầy thiện căn. Sự tốt lành này không ngừng nảy mầm và lớn lên trong mùa xuân vĩnh cửu của trái tim họ. Với lòng tốt của mình, họ mang lại sức mạnh biến đổi cho thế giới của chúng ta.

The Heart of a Bodhisattva

Master Cheng Yen

At the time of spring, the start of the four seasons, everything is growing; the land is full of life and vitality and gives a feeling of freshness.

In the heart of the bodhisattva, it is always spring; a gentle breeze blows there, and the water of the Dharma nourishes their inner land.

When we first encounter the Dharma and experience a moment of understanding and awakening, we feel a sense of joy. This is an encounter with our Buddha nature. This joy comes from touching the Dharma with our heart. A bodhisattva seizes this moment of joy and Dharma and keeps it always.

Bodhisattvas act in accord with the Dharma, and their hearts are broad and pure. When they look, they look with the heart of understanding. They are always looking for ways to help people and solve their problems. At every moment, their mind is open to learning the Dharma, from anyone they meet, in whatever they do. When they successfully help a person, spiritual joy fills their heart. The spring sun is always shining deep in their heart.

Their heart is very big, embracing all the things in this world. This is what Buddhism teaches—to open our heart wide and embrace the universe. The Buddha tells us that our heart can create all things. When we give rise to unwholesome thoughts, we can create hell. On the other hand, if we give rise to wholesome thoughts, heaven can be here now.

Buddhists believe what happens in our world is the result of the karma all of us collectively create. If this karma is negative, the outcomes include natural disasters which bring suffering and sorrow. Yet, if we think and do good in our everyday life, we can bring good fortune and blessings to the place we live.

Bodhisattvas know that if people can have a good heart and good thoughts, they can create many blessings. Because of this, they take on the work of inspiring people to do good. When encountering others, they try to reach out to the goodness in the people’s hearts and awaken their selfless love for others—Great Love, and then guide them to express this love in action.

They understand that to enjoy the fruits of blessings, one must first plant the seeds of blessings. That is why they encourage people to create blessings by doing good for others. When a lot of people are doing good, collective good karma is built up. When more and more good karma is accumulated, it “dilutes” the existing collective bad karma. Misfortune is then turned around, and people experience blessings.

The heart of the bodhisattva is full of goodness. This goodness is continually sprouting and growing in the eternal spring of their heart. With their goodness, they bring a power of transformation to our world.

_______________
Nguồn: https://www.tzuchi.org.tw/en/index.php?option=com_content&view=article&id=561%3Athe-heart-of-a-bodhisattva&catid=113%3Abodhisattva-path&Itemid=321&lang=es

Leave a Reply