1 thought on “Tâm Kiểm: Chúng ta học được gì từ “Bồ tát Không bao giờ chê bai”? | What Can We Learn From Bodhisattva Never Disparaging?

Leave a Reply

%d bloggers like this: