2 thoughts on “Tashi Gyeltshen | Tâm Kiểm lược thuật: Bồ Tát Lãnh Đạo hay Lãnh Đạo Với Lòng Vị Tha | Bodhisattva Leadership: The Leadership of selfless Beings

Leave a Reply

%d bloggers like this: