Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành Có lẽ không cần phải dài dòng giới thiệu, thêm một lời nào, vì nội dung của đoạn phim ngắn mà từng câu của Thầy, cùng trò, đã nói lên tất cả. Chuông chưa ngân, trống chưa dồn, lời đã nương Trí Bát Nhã đồng vọng khắp chốn. Sen Trắng…