Đạo Từ thâm thiết của Hòa Thượng Bổn Sư và buổi học nghi thức Chuông Trống Bát Nhã của BHT Pháp Vân, Pomona

Ảnh: Nguyên Viễn Lê Thành

Có lẽ không cần phải dài dòng giới thiệu, thêm một lời nào, vì nội dung của đoạn phim ngắn mà từng câu của Thầy, cùng trò, đã nói lên tất cả. Chuông chưa ngân, trống chưa dồn, lời đã nương Trí Bát Nhã đồng vọng khắp chốn. Sen Trắng xin tiếp chuyển tâm huyết của Hòa Thượng, cũng là lời giáo giới chung đến anh chị em lam viên bốn phương. Đồng thời kính ngưỡng, cầu mong Hòa Thượng pháp thể khinh an, thường trụ lâu năm nơi cõi trần làm bóng mát nương tựa và dẫn dắt chúng đệ tử tinh tấn hướng về bờ giác ngộ.

Leave a Reply