1 thought on “Thích Nguyên Lý: Lời Trình Bạch Trong Dịp Cung Thỉnh Xá Lợi Của Tôn Sư Thích Quảng Độ

Leave a Reply

%d bloggers like this: