A Wish On Your Birthday, Dear The Most Venerable Thich Tue Sy

Lời Thưa
Món Quà Nhỏ, Nhân Sinh Nhật Thầy
15 THÁNG 02

Hậu học chúng con, hàng đệ tử xuất gia và tại gia thế hệ non trẻ, may mắn thọ hưởng trong muôn một công ơn giáo dưỡng của Thầy, với muôn vàn ứng thân đã hiện diện khắp nơi cùng các chúng đệ tử, đương trong hoàn cảnh thất tán muôn phương theo vận Nước và Đạo Nhà.

Cũng nhờ nương vào Hạnh Đức của Thầy, mà hôm nay anh em chúng con đã Có Mặt Cho Nhau, cùng sách tấn hỗ trợ nhau gia cố tâm đạo, phát lồ nguyện hạnh phụng sự chúng sinh như gương sáng của Thầy đã điểm hướng cho chúng con bấy lâu hành trì, tinh tấn.

Hôm nay, nhân Sinh nhật của bậc Thầy thương quý, chúng con xin mạo muội dâng đôi lời tâm thành bày tỏ lòng tri ơn và kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An, Phật Lực Tăng Trưởng, Đạo Hạnh Viên Dung, Phật Sự Viên Thành.

THƯ VIỆN PHẬT VIỆT
[ Nhóm Kết Tập ]

A Wish On Your Birthday,
Dear The Most Venerable Thich Tue Sy

We, the Sangha communities and lay-persons are your students and the continued generations. We are so fortunate to learn from you and enjoy your blessings and guidance in so many unique circumstances that Vietnamese Buddhism and our nation are facing.

Thanks to your virtue, compassion, and leadership, today our brothers and sisters are present for each other and support each other to strengthen our spirituality and daily practices. We vowed to serve all sentient beings following diligent commitment and embodied leadership.

Dear humble and respected teacher,

Today, your birthday, we show our gratitude and respect; may you be well, may your virtue and wisdom continue to spread, and may your wishes come true and your Bodhisattva’s vow be fulfilled.

The editorial Board of Thư Viện Phật Việt

Leave a Reply