1 thought on “Sen Trắng: Tưởng Nguyện Đấng Thí Vô Úy (施無畏者)

Leave a Reply

%d bloggers like this: