Thích Nhất Hạnh: Bụt Trong Ta, Chúa Trong Ta

  Giới thiệu: Bài nầy do Chân Văn (Đỗ Quý Toàn) dịch từ Chương Bốn trong quyển “Living Buddha, Living Christ” của Thích Nhất Hạnh, Riverheads Book xuất bản 1995. Quyển sách gồm nhiều bài giảng bằng Anh ngữ của Thầy, được ghi âm, chép lại và nhuận sắc. Đây là một quyển sách đã bán…