Thích Nhất Hạnh/Ngoc-Tram Hoang chuyển ngữ:

Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và có nhiều sách và nhiều thầy trên thế giới cố gắng giúp mọi người hạnh phúc hơn. Vậy mà tất cả chúng ta vẫn tiếp tục đau khổ.

Do đó, chúng ta có thể nghĩ rằng ‘chúng ta đã thực hiện điều đó sai’. Bằng cách nào đó ‘chúng ta đang thất bại trong việc có được hạnh phúc’. Điều đó không đúng. Để có thể tận hưởng hạnh phúc thì không đòi hỏi chúng ta không có đau khổ. Trên thực tế, nghệ thuật có được hạnh phúc cũng là nghệ thuật biết chịu đựng đau khổ. Khi chúng ta học cách nhận biết, chấp nhận và hiểu nỗi khổ của mình, chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể tiến xa hơn, biến đau khổ của chúng ta thành sự hiểu biết, lòng trắc ẩn và niềm vui cho chính mình và cho người khác.

Một trong những điều khó khăn nhất để chúng ta chấp nhận là không có cõi nào mà ở đó chỉ có hạnh phúc và ở đó không có đau khổ. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên tuyệt vọng. Đau khổ có thể được chuyển đổi. Ngay khi chúng ta mở miệng nói về đau khổ, thì chúng ta biết rằng sự đối nghịch của đau khổ cũng đã có. Ở đâu có đau khổ, ở đó có hạnh phúc.

Thích Nhất Hạnh, trích trong cuốn “No Mud, No Lotus: The Art of Transforming Suffering.” / Chuyển ngữ: Ngoc-Tram Hoang

_________________________

We all want to be happy and there are many books and teachers in the world that try to help people be happier. Yet we all continue to suffer.

Therefore, we may think that we’re “doing it wrong.” Somehow we are “failing at happiness.” That isn’t true. Being able to enjoy happiness doesn’t require that we have zero suffering. In fact, the art of happiness is also the art of suffering well. When we learn to acknowledge, embrace, and understand our suffering, we suffer much less. Not only that, but we’re also able to go further and transform our suffering into understanding, compassion, and joy for ourselves and for others.

One of the most difficult things for us to accept is that there is no realm where there’s only happiness and there’s no suffering. This doesn’t mean that we should despair. Suffering can be transformed. As soon as we open our mouth to say “suffering,” we know that the opposite of suffering is already there as well. Where there is suffering, there is happiness.

– Thich Nhat Hanh, in ”No Mud, No Lotus: The Art of Transforming Suffering”.

Leave a Reply