Chögyam Trungpa Rinpoche/Đạo Sinh dịch: Một Người Bình Thường

“Chúng ta phải nguyện làm một con người hoàn toàn bình thường. Có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận mình là như thế mà không cố trở thành vĩ đại hơn, thanh tịnh hơn, uyên thâm hơn, tâm linh hơn. Nếu có thể thản nhiên chấp nhận những điều bất toàn mình đang có thì chúng ta có thể sử dụng chúng làm thành một phần của con đường tu tập. Ngược lại, nếu cố dứt bỏ thì lúc đó chúng sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta, ngăn ngại chúng ta trên con đường tự cải thiện mình.” ~ Chögyam Trungpa Rinpoche

———-

We must be willing to be completely ordinary people, which means accepting ourselves as we are without trying to become greater, purer, more spiritual, more insightful. If we can accept our imperfections as they are, quite ordinarily, then we can use them as part of the path. But if we try to get rid of our imperfections, then they will be enemies, obstacles on the road to our ‘self-improvement’.

From “The Collected Works of Chogyam Trungpa: Volume Three” ~ Chögyam Trungpa Rinpoche

Leave a Reply