14th Dalai Lama/Đạo Sinh dịch: Các Giá Trị Nội Tại

Rõ ràng là có sự thiếu hụt trầm trọng trong cách xử lý mọi việc của con người chúng ta. Thế nhưng, chúng ta thiếu cái gì vậy? Tôi tin rằng vấn đề cơ bản là chúng ta, ở bất kỳ cấp độ nào, đều quá chú trọng đến các khía cạnh hình thức cũng như vật chất của cuộc sống mà bỏ quên đạo đức luân lý và các giá trị nội tại.

Khi nói đến “các giá trị nội tại” tôi muốn ám chỉ các phẩm tính được tất cả chúng ta trân trọng nơi người khác; đồng thời cũng là các phẩm tính mà tất cả chúng ta đều có khuynh hướng tự nhiên muốn đạt đến. Các phẩm tính này là di sản sinh học của những chúng sinh tồn tại và phát triển trong môi trường của sự quan tâm, sự thương yêu, và sự nhiệt tình—hay nói một cách ngắn gọn, trong “môi trường của từ bi”. Cốt tủy của từ bi là ước muốn làm vơi khổ đau của người khác và làm cho họ ngày càng an khang thịnh vượng hơn. Đây chính là nguyên lý tâm linh, là suối nguồn cho tất cả các giá trị nội tại tích cực khác tuôn chảy. ~ His Holiness the Dalai Lama

—————
It is clear that something is seriously lacking in the way we humans are going about things. But what is it that we lack? The fundamental problem, I believe, is that at every level we are giving too much attention to the external, material aspects of life while neglecting moral ethics and inner values. By inner values, I mean the qualities that we all appreciate in others, and toward which we all have a natural instinct, bequeathed by our biological nature as animals that survive and thrive only in an environment of concern, affection, and warm-heartedness – or in a single word, compassion. The essence of compassion is a desire to alleviate the suffering of others and to promote their well-being. This is the spiritual principle from which all other positive inner values emerge. ~ His Holiness the Dalai Lama

From “Beyond Religion: Ethics for a Whole World”

Leave a Reply