Chuyên Năng ST: Huấn luyện “từ xa” thời “Coronavirus” – Kỳ 2: Mục tiêu

Để bắt đầu một chương trình đào tạo trực tuyến, trước hết cần xác định một mục tiêu rõ ràng.

Nhằm chuyển đổi vai trò của người hướng dẫn trực tiếp theo như truyền thống đến phương pháp đào tạo trực tuyến không khác với bất kỳ thay đổi tổ chức lớn nào. Chúng ta cần một mục đích rõ ràng và ý tưởng về những gì mình muốn đạt tới.

Ngoài việc khắc phục các yếu tố trong đó như là giảm thiểu chi phí, thời gian một cách tốn kém mà vẫn tập hợp đội ngũ từ xa cho việc tu học và huấn luyện. Trên hết là thiết lập một hệ thống đào tạo nhân sự trong thời đại kỹ nghệ số mà qua đó hiệu quả của nó đáp ứng nhu cầu phát triển cho tổ chức trong một môi trường xã hội đa năng và đa dạng ngày nay.

Ưu điểm của nó là có thể dễ dàng mở rộng khả năng đào tạo và điều chỉnh nội dung cho mỗi cá nhân độc lập, nghĩa là chúng ta có thể quán sát, hỗ trợ các học viên một cách linh động và chặt chẽ hơn.

Tóm lại, giống như với bất kỳ thay đổi lớn nào, chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ về những gì mình muốn đạt được. Và nếu chỉ đề cập riêng đến chương trình tu học và huấn luyện của Huynh trưởng hay đoàn sinh GĐPT, tất đã có đề cương rồi. Vấn đề còn lại chúng ta sẽ triển khai nó như thế nào, giữa lý thuyết và thực tế?

Kỳ tới: Quyết định một định chế hay phương pháp đào tạo “từ xa”

Leave a Reply