PHÂN ƯU: Cụ Ông TRẦN CÔNG TÀM

Nhận được hung tin, Thân Phụ của HTr.Trưởng Nguyên Hảo Trần Công Lai,
Phó Trưởng Ban Ðiều Hành BHD/GÐPT/VN/HK là:

Cụ Ông: TRẦN CÔNG TÀM

Sinh năm 1914 tại Quảng Nam,
đã mệnh chung vào lúc 22 giờ 10 phút giờ Việt Nam, ngày 26 tháng Sáu, 2019

HƯỞNG ÐẠI THỌ 106 tuổi.

Linh Cữu quàn tại chùa Pháp Vân, số 16 Lê Thúc Bạch, quận Tân Phú – Việt Nam.
Và mai táng ngày Chủ Nhật, 30 tháng Sáu, 2019.

Toàn thể Ðạo Tràng Lam Viên Hoa Kỳ
thành kính phân ưu cùng Tang Quyến
và Anh, chị  Trưởng NGUYÊN HẢO TRẦN CÔNG LAI.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông TRẦN CÔNG TÀM Siêu Sinh Cực Lạc Quốc Ðộ.

NAM MÔ TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A DI ÐÀ PHẬT.

Leave a Reply