Thư Phân Ưu: Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Lam La Thành Tỵ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng – Tấn, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nhận được tin Huynh trưởng cấp Dũng NGUYÊN LAM La Thành Tỵ, Nguyên Ủy Viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã an nhiên xả bỏ báo thân lúc 15 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2019, nhằm ngày hai mươi bốn tháng hai năm Kỷ Hợi tại Đà Nẵng Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.                  

Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Chơn linh Huynh trưởng NGUYÊN LAM La Thành Tỵ sớm Vãng Sanh Cảnh Phật.

Leave a Reply