Thư Phân Ưu: Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Lam La Thành Tỵ


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn và Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng – Tấn, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ, nhận được tin Huynh trưởng cấp Dũng NGUYÊN LAM La Thành Tỵ, Nguyên Ủy Viên Nam Phật Tử Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã an nhiên xả bỏ báo thân lúc 15 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2019, nhằm ngày hai mươi bốn tháng hai năm Kỷ Hợi tại Đà Nẵng Việt Nam. Hưởng thọ 87 tuổi.                  

Nguyện Cầu Chư Phật mười phương tiếp độ Chơn linh Huynh trưởng NGUYÊN LAM La Thành Tỵ sớm Vãng Sanh Cảnh Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s