Tuệ Sỹ: Cảm đức Từ Bi, Đội ơn cứu độ


Cảm đức Từ Bi để nhiều kiếp nguyền cho thân cận
Đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay

Hội đồng Chứng minh Tăng già Bản thệ Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam

Cung kính đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn

12 tháng 10. PL 2561

(Sen Trắng sưu tập)

 

 

 

One thought on “Tuệ Sỹ: Cảm đức Từ Bi, Đội ơn cứu độ

  1. Pingback: Trí Bi Song Vận Ðại Từ Tôn – 智悲雙運大慈尊 – Trang tưởng niệm Ðại Ân Sư GÐPTVN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn | SEN TRẮNG Hoa Kỳ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s