BHDHK: THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN GIÁC LINH ÐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ÐỨC CHƠN

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật
TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG và ÐOÀN SINH GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN GIÁC LINH ÐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ÐỨC CHƠN
Thượng Thủ Hội Ðồng Tăng Già Chứng Minh GÐPT Việt Nam
CAO ÐĂNG PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Bảo Quốc – Huế, Tu viện Quảng Hương Già Lam và Môn Ðồ Hiếu Quyến.

Phật lịch 2560, Hoa Kỳ, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TM. Ban Hướng Dẫn và Hội Ðồng Cấp Dũng-Tấn GÐPTVN tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban
QUANG NGỘ ÐÀO DUY HỮU

Leave a Reply