Chia Buồn: H.Tr Cấp Dũng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL 310 634-6503 – FAX 310 540-8161 – email: vpbhdhoaky@yahoo.com

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật
Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Dũng
CHÍ PHÁP NGUYỄN THANH QUANG
Nguyện cầu Chư Phật mười phương tiếp độ
Chơn Linh Huynh Trưởng Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang 
sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Thành kính chia buồn với chị Nguyễn Thanh Quang
và Huynh trưởng Diệu An, Huynh trưởng Quảng Long cùng Tang gia Hiếu quyến

Phật lịch 2561, California, ngày 30 tháng 07 năm 2017
T.M Ban Hướng Dẫn và Hội Ðồng Cấp Dũng-Tấn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trưởng Ban
Quang Ngộ Ðào Duy Hữu

Leave a Reply