Bùi Bích Hà: Câu trả lời

Bản thể cuộc sống buồn vui lẫn lộn. Ôm hết thì nặng quá, qua sông đắm đò. Bỏ hết thì phụ rẫy công trình tạo tác của Thượng Ðế. Vậy, bạch Phật, ứng xử khôn ngoan phải chăng là biết chọn lựa, như lời Phật nhắn nhủ: mỗi buổi sáng mở mắt ra cùng mặt…

Quảng Pháp: Như Ngày Xưa Ðó

Mùa Xuân năm Giáp Tý (1984), Giai Phẩm Xuân Long Hoa ấn hành, khổ 8.5” X 11”. Trang bìa giấy láng, cứng, minh họa hình một nữ huynh trưởng đứng dưới đài sen, in ba màu. Tôi tin lịch sử báo chí Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Long Hoa giữ một…