Tin Buồn: Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên (Thân mẫu trưởng Lê Ðình Du và nhạc mẫu Trưởng Dương Thị Mỹ)


Nhận được tin muộn, thân mẫu của Trưởng GÐPT Lê Ðình Du và là nhạc mẫu của trưởng Dương Thị Mỹ, là Cụ Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên, Nhũ Danh Hoàng Thị Hương, Pháp Danh Nguyên Hoa, đã mãn phần ngày 27 tháng Hai, 2017 tại California, Hoa Kỳ.

Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ đồng kính phân ưu, nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm siêu sanh Cực Lạc Quốc Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

unnamed (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s