Tin Buồn: Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên (Thân mẫu trưởng Lê Ðình Du và nhạc mẫu Trưởng Dương Thị Mỹ)

Nhận được tin muộn, thân mẫu của Trưởng GÐPT Lê Ðình Du và là nhạc mẫu của trưởng Dương Thị Mỹ, là Cụ Bà Quả Phụ Lê Ðình Duyên, Nhũ Danh Hoàng Thị Hương, Pháp Danh Nguyên Hoa, đã mãn phần ngày 27 tháng Hai, 2017 tại California, Hoa Kỳ. Toàn thể anh chị em lam viên Hoa Kỳ đồng kính…