Thân mẫu của Huynh Trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng vừa tạ thế (29.4.2017)


lotus-027.jpg

Trong một thông báo ngắn đăng trên facebook, Huynh trưởng Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng vừa cho biết, thân mẫu của anh là cụ bà ÐÀO THỊ THU, Pháp Danh QUẢNG TÂM vừa mãn phần ngày 29 tháng Tư, 2017. Do còn đợi chương trình tang sự từ nhà quàn, gia quyến chưa thể có Cáo Phó, nhưng sẽ thông báo trong vài ngày tới.

Ban Biên Tập Sen Trắng chia sẻ thông tin cùng quý anh chị lam viên bốn phương, hầu góp phần cầu nguyện cho Cụ Bà QUẢNG TÂM ÐÀO THỊ THU siêu sinh Cực Lạc Quốc Ðộ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s