Thái Hạo: Phác Họa Chân Dung Phật Giáo (Góp phần chữa căn bệnh mê tín của người Việt)

  LGT: Trong bức tranh tôn giáo phức tạp và có quá nhiều những lầm lạc với tình trạng mê tín tràn lan trong xã hội như muốn không chừa một “giới” nào, tôi viết mấy lời này để phác họa lại chân dung Phật giáo bằng một thứ ngôn ngữ “trung tính” nhất có…