Thich Giac Chinh* Summary of the content of the conference presentation: The application and action of Buddhist Youth in the context of the USA and Overseas


  *Founder of the Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS) Abbot of Dharma Meditation Temple Young Buddhists are the young people who gather together to form an organization called the Buddhist Youth, or the Buddhist youth who are willing to apply the philosophy of Buddhism to form the motto living, forming the ideal…

Trại Hiếu ngành Oanh GÐPT Miền Quảng Ðức, 2017


Trong một thời gian ngắn, với trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của các trưởng trong BHD Miền cũng như các Ðơn vị GÐPT trực thuộc, trại Hiếu ngành Oanh đã khai diễn như đề án đã định. Chớm Thu, nắng vẫn gắt những buổi trưa, nhưng không ngăn nổi màu cây cỏ xanh vươn dậy nơi khu vườn thoáng rộng…

Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Khuyến từ của BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân Ðại Hội thứ 12, GÐPT Miền Quảng Ðức


KHUYẾN TỪ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư Tôn Ðức Giáo Phẩm, trước hết, xin thay mặt Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thành kính đảnh lễ Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hiện diện trong Lễ Khai Mạc Đại…