Bhikkhu Bodhi | Nguyên Nhật Trần Như Mai dịch Việt: Những Người Mù Sờ Voi


Bhikkhu Bodhi Một thời Thế Tôn đang cư ngụ tại thành Xá Vệ (Sāvatthi) ở Rừng Kỳ Đà (Jeta’s Grove) thuộc Vườn Cấp-Cô-Độc ( Anathanpindika’s Park). Lúc bấy giờ, một số các sa môn, Bà-la-môn, và các du sĩ ngoại đạo cũng đang cư ngụ trong thành Xá-Vệ. Họ có những quan điểm, đức tin…

Bhikkhu Bodhi: Nhẫn Nhục Trước Sự Khiêu Khích


Ven. Bhikkhu Bodhi Nhẫn nhục khi bị chỉ trích “Này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thể đúng thời hay không đúng thời, đúng hay sai, nhẹ nhàng hay thô bạo, có lợi ích hay tổn hại, nói với tâm từ hay với nội tâm sân hận. Khi người khác nói với…

Bhikkhu Bodhi | Thanh Hòa dịch Việt: Những Thách Thức Của Tăng Già Trong Thế Kỷ XXI | The Challenge to the Sangha in the 21st Century


Nhiệm vụ của Tăng là phải nói lên tiếng nói của lương tâm Phật giáo cho thế giới nhận ra. Nghĩa là, Tăng hoặc ít nhất là những vị có danh tiếng trong Tăng, hãy nêu cao những giá trị đạo đức Phật giáo trong việc giải quyết những vấn đề to tát đang đối…