Minh Ðức Triều Tâm Ảnh/Translated by Nguyen Giac: Tôi Tìm Phật/In search of Buddha

Minh Sư Minh Ðức Triều Tâm Ảnh – Tỳ Kheo Thích Giới Ðức (Ảnh: Facebook Huyền Không Sơn Thượng) 1- “Nhược dĩ sắc kiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến Như Lai” Câu kệ ngôn xưa Tôi đọc mãi, tụng hoài Qua tháng qua năm Tuổi tác…

Buddhafest: International Buddhist Film Festival 2017, Los Angeles.

“There’s never been a more critical time to offer a program of films that celebrates diversity, compassion, and interconnections.”  – Gaetano Maida, executive director of Buddhist Film Foundation THE PREMIER FESTIVAL OF ITS KIND IN THE WORLD BuddhaFest embraces the principles of mindfulness and compassion through a unique mix of inspiring films, modern wisdom teachings, meditation…