Triễn Lãm Mỹ Thuật Phật Giáo


Triển Lãm Tranh Mỹ Thuật Phật Giáo chủ đề Mưa Từ Rưới Khắp vào 9am-9pm thứ Bảy 28/9 và 8am-6pm Chủ Nhật 29/9 tại Tòa Soạn Việt Báo, 14841 Moran St, Westminster CA 92683. Liên lạc Quan Am Buddhist Meditation (909) 389-1570, (909) 342-8199

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s