1 thought on “Thích Trí Thủ: Lời Giới Thiệu Cho Tập San Công Đức Nhẫn Nhục Của Ni Chúng Diệu Đức, 1954

Leave a Reply

%d bloggers like this: