Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Hướng Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍA – BẬC HƯỚNG THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC THÍCH CA TỪ KHI SƠ SANH ĐẾN XUẤT GIA 2- BIẾT HAI CHUYỆN TIỀN THÂN HAY MẨU CHUYỆN ĐẠO. 3- THUỘC VÀ HIỂU BÀI SÁM HỐI 4- HIỂU…