Padmakara | Đạo Sinh dịch Việt: Advice on Practice | Lời Khuyên Của Padmasambhava về Tu Tập | 1

[ Đại sư Padmakara, người hộ trì cốt tủy những lời dạy của chư Phật, đã trợ lực cho người dân Tây Tạng bước vào cánh cửa Pháp. Mặc dù đã ước nguyện nương vào Tam Bảo nhưng họ vẫn không biết làm thế nào để hướng tâm tu tập. Khi tai họa như bệnh tật giáng xuống, họ đành phải nhút nhát bám vào bói toán, chú ngữ pháp thuật, và chiêm tinh. Vì thế, Padmakara đã cho họ lời khuyên này. Các hành giả Tây Tạng của thời đại suy đồi này hãy ghi nhớ nằm lòng! ]

Để cho việc tu tập tâm linh có ý nghĩa, quý vị hãy áp dụng lời khuyên này vào bất cứ lúc nào cần đến sự đối trị. Nếu gặp phải một sự việc kinh hoàng, hãy giữ hình ảnh của Tam Bảo trong tâm! Trong các hoạt động hàng ngày như bước đi, di chuyển, nằm, ngồi, hãy nhớ đến thầy mình ở trên đỉnh đầu! Việc buông lơi bồ-đề tâm sẽ làm cho gốc rễ Đại thừa mục rã; vì thế, đừng bao giờ tách rời việc phát tâm hướng về giác ngộ vô thượng!

Bố thí thức ăn với tâm keo kiệt là nhân của sự tái sinh làm quỷ đói; vì thế đừng bị lạc vào sự keo kiệt, bủn xỉn ngay cả khi cho đi cái nhỏ nhặt nhất! Sinh khởi lòng tham khi đang gìn giữ hành nguyện cấm giới sắc dục sẽ dẫn đến tái sinh vào địa ngục các thi thể thối rữa; vì thế đừng phát triển dục tính giao hợp! Nổi giận khi đang tu tập kham nhẫn và bồ-đề tâm sẽ dẫn đến cảnh ngộ đau đớn bị đốt trong thùng sắt của lò thiêu nóng chảy; vì thế, đừng bao giờ rời bỏ áo giáp nhẫn nhục!

Guru Padmakara (Padmasambhava) | Internet

Advice on Practice

NAMO GURU DEVA DAKINI HUNG

[ The great master Padmakara, who upholds the life-pillar of the words of all the buddhas, helped the people of Tibet enter the door of the Dharma. Although they wished to take refuge in the Three Jewels, they didn’t know how to direct their minds towards practice. When misfortune such as sickness befell them, they cowardly resorted to divination, shamanistic incantation, and astrology. Padmakara therefore gave them this oral advice on practice. Tibetan practitioners of the degenerate age, take this to heart! ]

In order to make your spiritual practice meaningful, apply it whenever you need a remedy. If you have a horrible experience, keep the Three Jewels, the objects of refuge, in mind! In all daily activities such as walking, moving about, lying down or sitting, remember your master at the crown of your head! To part with bodhichitta causes the root of the Mahayana to rot, so never separate yourself from arousing the mind set on supreme enlightenment!

To feel stingy when giving alms causes rebirth as a hungry ghost, so don’t stray into miserliness even when giving away the smallest thing! To give rise to desire while keeping the vows of chastity causes rebirth in the hell of putrid corpses, so don’t cultivate lust for intercourse! To get angry while training in patience and bodhichitta causes the agonizing experience of being burned amidst a blazing furnace within an iron box, so never part from the armor of patience! ~ Advice from the Lotus-Born, Vol. I

Leave a Reply