Thích Không Nhiên: Phật học viện trung phần Hải Đức – Nha Trang, những chặng đường phát triển

Trong công cuộc chấn hưng Phật giáo diễn ra vào đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, nhiệm vụ cấp bách hàng đầu được các nhà lãnh đạo Phật giáo xác định là phải tập trung đào tạo tăng tài, nhằm xây dựng một hàng ngũ tăng già có đủ phẩm hạnh và năng…

Đạt Lai Lạt Ma: Làm thế nào để trở thành Phật tử trong Thế giới ngày nay | How to Be a Buddhist in Today’s World

Làm thế nào để trở thành Phật tử trong Thế giới ngày nay Một khi người ta chấp nhận một tôn giáo, họ nên thực tập một cách chân thành. Thực sự tin tưởng vào Chúa, Phật, Allah hay Shiva nên truyền cảm hứng cho người ta trở nên một chúng sanh lương thiện. Một…

Đức Tuệ Bùi Lê Tuấn | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo Đối Với Tổ Chức GĐPT

Lễ Kết Khóa Vạn Hạnh I, BHDTƯ/GĐPT/VN/HK tổ chức | Ảnh: Facebook Vạn Hạnh I   Tổ chức Gia Đình Phật Tử là một tổ chức phải nói là một tổ chức tôn giáo duy nhất trên thế giới được lớn mạnh và duy trì lâu dài nhất trong lịch sử loài người mà chúng…

Thích Trí Hải (1906 – 1979): Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ năm: Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

Vấn đề thống nhất Phật giáo trong cả nước, tất cả những người có nhiệt tình vì Đạo khắp nơi đều mong muốn. Thời tiết nhân duyên đã tới, sự trao đổi giữa các tập đoàn Phật giáo đã thông cảm, việc trù bị đã sẵn sàng chu đáo. Ngày 10 tháng 4 năm 1951,…

Như Tâm Trí Thủ | Toàn Tập: Lời Giới Thiệu Cho Tập San Công Đức Nhẫn Nhục Của Ni Chúng Diệu Đức

Muốn đánh dấu một trình độ tu tập, muốn ghi lại một vài quan điểm, kinh nghiệm lợi ích thiết thực đã điêu luyện trong những ngày tịnh tu theo giáo lý vô thượng, và cũng để kỷ niệm ba tháng an cư vừa qua; các cô tu học tại trường Sư nữ Diệu Đức đã viết tập Công đức nhẫn nhục này. Trong tập sách, các đạo hữu muốn tìm một áng văn tuyệt tác hay một giáo lý thâm…

Tâm Như Trí Thủ | Toàn Tập: Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh

Hòa thượng Thích Trí Thủ hộ hương cho các giới tử Thử Vạch Một Quy Chế Cho Tăng Sỹ Và Một Chương Trình Đào Tạo Tăng Sinh Thích Ứng Với Nhu Cầu Của Giáo Hội Trong Hiện Tại Và Tương Lai Gần LỜI MỞ ĐẦU Mở mắt chào đời trong chốn thiền môn, lớn lên…