Đạo Sinh: Tu Hành Thời Đức Phật | Kỳ 3 | Tự Ngã và Tu Tập.

Thiện Hiện, Bồ-tát Ma-ha-tát này dù trụ Nhất thiết pháp không, nhưng yêu thích Chính pháp, không thích phi pháp; dù trụ Bất khả đắc không, nhưng thường xưng tán Pháp tính bất hoại, lợi ích hữu tình; dù trụ Chân như pháp giới, nhưng yêu bạn lành, không thích bạn ác. Nói bạn lành là chỉ cho Như lai Ứng chính đẳng giác và các chúng Bồ-tát Ma-ha-tát; hoặc các thừa Thanh văn, Độc giác, v.v., thường khéo giáo hóa, an lập hữu tình, khiến họ hướng đến Vô thượng chính đẳng bồ-đề, cũng gọi là bạn lành.”

善 現 。 是 菩 薩 摩 訶 薩 雖 住 一 切 法 空 。 而 愛 樂 正 法 不 樂 非 法 。 雖 住 不 可 得 空 而 常 稱 讚 不 壞 法 性 饒 益 有 情 。 雖 住 真 如 法 界 而 愛 善 友 不 樂 惡 友 。 言 善 友 者 。 謂 諸 如 來 應 正 等 覺 及 諸 菩 薩 摩 訶 薩 眾 。 若 諸 聲 聞 獨 覺 乘 等 。 能 善 教 化 安 立 有 情 。 令 趣 無 上 正 等 菩 提 亦 名 善 友 。
~ 大般若波羅蜜多經卷第三百二十七

Leave a Reply