Vua Trần Nhân Tông: Cư Trần Lạc Đạo | Translated and annotated by Phan Minh Trị (Đạo Sinh)

VUA TRẦN NHÂN TÔNG:
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

Hội Thứ Nhất

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.

第一會

命憹城市
涅用山林
怺業朗安閑體性
姅挧耒自在身心
貪愛源停,莊群汝珠腰玉貴
是非曢朗,特油牐燕說鶯吟
製搩碧隱筃籑,人間固饒勜得意
別桃紅處柳綠,天下能某主知音
月白暈青,芁每祖禪河淶焔
柳綿花岹,屹群生慧日森林
慮換骨約飛升,丹神買服
咅長生衛上界,徃兔群耽
冊易娂製,腰性瞶腰欣珠寶
經閒讀酉,重峼耒重女黃金

A WORLDLY LIFE WITH JOY ON THE PATH

By Zen Master Trần Nhân Tông

1.
Though settling in the city,
The way of life I follow is of forest and mountain,
The ten thousand actions calmed and my being at ease.
Already for half a day I have let go of mind and body.
The sources of thirst and desire cease,
No reflection on lovely pearls or precious jades.
Both praises and blames are silenced, too;
Even though sounding,
They would be like the cries of orioles and swallows.
Roaming the blue waters or hiding in the green mountains,
That is the pleasure of many a person.
Peaches are pink and willows green;
Yet few in the world can ever contemplate them;
The bright moon in the blue sky
Is shining all in the vast Zen river.
Willows are soft and flowers in full blossom;
All beings are fully exposed under the sun of Wisdom.
Though interested in transforming bones
And ascending to Heaven in broad daylight,
The elixir of life has just been taken.
Though yearning for immortality in the upper realm,
”Rabbit-medicine” is not perfectly prepared.
The Book of Changes I read for fun,
Loving illuminating nature rather than jewels.
The text on liberation I study earnestly;
More precious than gold is the mind awakened.

~ Translated and annotated by Phan Minh Trị

Leave a Reply