Mindful: Getting Started with Mindfulness

You have questions about mindfulness and meditation. Mindful has the answers. What is mindfulness? Mindfulness is the basic human ability to be fully present, aware of where we are and what we’re doing, and not overly reactive or overwhelmed by what’s going on around us. While mindfulness is something we all naturally possess, it’s more readily…

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Thơ Thiền Việt Nam, Một Con Đường Tiếp Cận Với Văn Hóa Trong Quá Khứ

Dòng thơ thiền Việt Nam khi suy gẫm về thân phận con người, lúc mô tả về phong cảnh của đất nước, cũng không thoát khỏi quy định của chức năng Phật giáo. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phật giáo đặt sự tồn vong của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Vì sự tồn vong của dân tộc có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của mỗi cá thể làm nên dân tộc đó. Phật giáo là một hiện tượng văn hóa nước ngoài,…