Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Thơ Thiền Việt Nam, Một Con Đường Tiếp Cận Với Văn Hóa Trong Quá Khứ


Dòng thơ thiền Việt Nam khi suy gẫm về thân phận con người, lúc mô tả về phong cảnh của đất nước, cũng không thoát khỏi quy định của chức năng Phật giáo. Điều này cũng dễ hiểu, vì Phật giáo đặt sự tồn vong của mình trong sự tồn vong của dân tộc. Vì sự tồn vong của dân tộc có liên hệ mật thiết đến sự tồn vong của mỗi cá thể làm nên dân tộc đó. Phật giáo là một hiện tượng văn hóa nước ngoài,…