Chögyam Trungpa | Đạo Sinh chuyển ngữ: Trên Lộ Trình Tu Học

Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều là một phần của tiến trình tu học. Vì thế chẳng có gì để càu nhàu, trách móc cả. Mọi thứ đều là đường đi. Tất cả đều là Pháp. ~ Chögyam Trungpa | Đạo Sinh chuyển ngữ | Source: “The Heart of the Buddha: Entering the Tibetan Buddhist Path”

Whatever occurs — is part of the learning process. So there is nothing to blame; everything is the path, everything is Dharma.

Leave a Reply