Ban Tổ Chức và Chương Trình Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT, Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
______________________________________________________________

VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503 • TEL 310 634-6503 • FAX 310 540-8161
email: vpbhdhoaky@yahoo.com

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
TÂM VINH – ĐOÀN VĂN LỘC

CHỨNG MINH:
• Đại lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
• Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
• Hòa Thượng Thích Tịnh Từ
• Hòa Thượng Thích Minh Đạt
• Hòa Thượng Thích Nguyên Trí
• Hòa Thượng Thích Đổng Tuyên
• Hòa Thượng Thích Minh Tuyên
• Hòa Thượng Thích Thông Hải
• Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu
• Hòa Thượng Thich Minh Hồi
• Hòa Thượng Thích Đồng Trí
• Hòa Thượng Thích Nhựt Huệ
• Thượng Tọa Thích Từ Lực
• Thượng Tọa Thích Thiện Duyên
• Thượng Tọa Thích Thiện Long
• Thượng Tọa Thích Nhật Châu
• Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
• Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính
• Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thiện
• Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

BAN KINH SƯ:
• Thượng Tọa Thích Pháp Chơn
• Thượng Tọa Thích Pháp Hạnh
• Thượng Tọa Thích Quảng Ân
• Thượng Tọa Thích Hoằng Đức
• Đại Đức Thích Nguyên Thiện
• Đại Đức Thích Nhuận Trí

BAN CỐ VẤN:
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM TRÍ Tư Đồ Minh (Canada)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN MẪN Lê Viết Lâm (Úc Đại Lợi)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: THỊ LỘC Võ Văn Mai (Âu Châu)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM MINH Vương Thúy Nga (Hoa Kỳ)
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM KIỂM Bạch Hoa Mai
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM TỰU Sử Thành
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM HÒA Lê Quang Dật
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN SIÊU Trương Phán
• Huynh trưởng Cấp Dũng: TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp
• Huynh trưởng Cấp Dũng: NGUYÊN THANH Nguyễn Văn Hà

BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN:
• Huynh trưởng Cấp Dũng TÂM DUY Phan Duy Chiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN:
• Huynh trưởng Cấp Tấn QUẢNG MINH Nguyễn Hoàng
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NGHĨA Lê Viết Đắc
• Huynh trưởng Cấp Tấn QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN ĐẠO Trương Thị Châu
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN THUYẾT Lê Minh Thi
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM TUỆ Cái Ngọc Văn

THƯ KÝ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

TIỂU BAN NGHI LỄ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGỌC Cao Ngọc Điệp
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TUÝ Lê Trọng Dương
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HÀNH Trần Đình Cương
• Huynh trưởng Cấp Tấn NHUẬN ĐẠO Lê Văn Tân

TIỂU BAN TIẾP LỄ:
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM NHÂN Nguyễn Thị Cúc
• Huynh trưởng Cấp Tấn KHÔNG ĐIỆP Hoàng Thị Lệ Chi
• Huynh trưởng Cấp Tập QUẢNG NHƯ Trần Kim Đôn
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU LÂM Phạm Thị Thanh Trúc
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG ĐĂNG Ngô Thị Lý
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG THỌ Đoàn Như Tùng

TIỂU BAN TRANG HOÀNG:
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN CẦN Nguyễn Đình Tiến
• Huynh trưởng Cấp Tấn HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HỐNG Lê Tấn Phúc
• Huynh trưởng Cấp Tín QUANG THANH Trần Quang Lợi
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm
• Đạo Hữu Nhật Khánh

TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG, PHIM ẢNH:
• Huynh trưởng Cấp Tấn QUẢNG DŨNG Hồ Chí Cường
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN VINH Nguyễn Ngọc Mùi
• Huynh trưởng Cấp Tấn MINH TÁNH Hồ Khác Hoàng Chánh
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

TIỂU BAN KỶ THUẬT
• Huynh trưởng Cấp Tín TÂM ĐỊNH Nguyễn Xuân Hiệp
• Huynh trưởng Cấp Tín TRÍ QUANG Trần Trọng Trường

TIỂU BAN ẨM THỰC
• Đạo Hữu Nhật Khánh
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

TIỂU BAN TRẬT TỰ
• Huynh trưởng TRÍ QUANG Trần Trọng Trường
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH CÁC BUỔI LỄ
• Huynh trưởng Cấp Tấn HUỆ CẢNH Hồ Đăng Dũng
• Huynh trưởng Cấp Tấn BỮU THÀNH Phan Thành Chinh
• Huynh trưởng Cấp Tấn DIỆU NGHIÊM Trần Thị Thủy Tiên

PHỤ TRÁCH PHẦN TIỂU SỬ
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN HẢO Trần Công Lai
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN TỪ Nguyễn Quốc Hưng

PHỤ TRÁCH ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
• Huynh trưởng Cấp Tấn TÂM TƯỜNG Lê Đình Cát
• Huynh trưởng Cấp Tín TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Khoẻ
• Huynh trưởng Cấp Tín QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

PHỤ TRÁCH TOÁN PHỦ KỲ VÀ HẦU QUAN
• Huynh trưởng Cấp Tấn NGUYÊN CHIẾU Lữ Liệt Phi
• Ban Huynh Trưởng GĐPT Thiện Tâm

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2021
9 giờ 00 đến 10:30 sáng:
– Lễ Bạch Phật
– Lễ Nhập Quan
– Lễ Phát Tang

10 giờ 45 đến 12 giờ 00 trưa
– Lễ Cúng Cơm

2 giờ 00 đến 3 giờ 30 chiều
– Lễ Cầu Siêu Tịch điện

3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều
– Lễ Tưởng Niệm của Gia Đình Phật Tử (có chương trình riêng)

Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2021
10 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng
– Lễ Cúng Cơm
– Lễ Động Quan
– Lễ Di Quan

11 giờ 00 đến 12 giờ trưa
– Lễ Hỏa Táng

Giờ thăm viếng:
Chủ nhật ngày 10/01/2021 từ 10 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều
Thứ hai ngày 11/01/2021 từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00 sáng

Leave a Reply