Sinh Nhật lần thứ 94 của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng HoanHòa chung niềm vui cùng tứ chúng, nhân ngày Khánh Thọ
của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan,
Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ.

Tập thể lam viên nói chung và Ban Biên Tập Sen Trắng nói riêng
kính ngưỡng dâng lên Ôn lời cầu chúc:
“Pháp Thể Khinh An, hoằng dương Đại thừa Phật pháp.
Hoàn thành nhân gian Tịnh-độ, Trang nghiêm Vô thượng Bồ-đề.”

 

________________________

Xem thêm trên trang nhà Hoa Vô Ưu:
Sinh Nhật lần thứ 94 của
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s